Priėmimas į gimnaziją

Prašymai į 1 ir 2 klases
Prašymai į 3 ir 4 klases
00
00
00
00

Mokiniai į Jonavos Senamiesčio gimnaziją priimami vadovaujantis JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO IR PRIĖMIMO Į MOKYKLAS TVARKA (patvirtinta 2013-01-31 Nr. 1 TS - 13), gimnazijos nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis. Priėmimą vykdo priėmimo komisija, skiriama direktorės įsakymu, veikianti pagal direktorės patvirtintą darbo reglamentą.

Į Jonavos Senamiesčio gimnaziją priimami pažangūs mokiniai, pateikę reikiamus dokumentus. Priėmimas vyksta dviem etapais.

Pirmas etapas. Išankstinių prašymų priėmimas į 1 ir 3 klases vykdomas kovo mėnesį (kiekvienais metais konkretų laikotarpį nustato mokyklos administracija). Norintieji mokytis priėmimo komisijai pateikia:

- prašymą (jei mokiniui dar nėra sukakę 17 metų, prašyme savo pritarimą patvirtina parašu bent vienas iš tėvų (globėjų));
- savo mokyklos el. dienyno 1 pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaitą, patvirtintą auklėtojo parašu.

Jeigu norinčio mokytis pirmoje gimnazijos klasėje mokinio (-ės) 1 pusmečio (2 trimestro) visų mokomųjų dalykų įvertinimai yra patenkinami, tuomet užtikriname, kad šis mokinys (-ė) bus priimtas (-a) į gimnazijos 1 klasę, jei pasibaigus mokslo metams priėmimo komisijai pateiks:

- pagrindinio ugdymo programos (I dalies) pasiekimų pažymėjimą;
- asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;.
- sveikatos pažymą.

Į 2 klasę priėmimo garantijų nėra.

Jei norinčiųjų mokytis 3 klasėje yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys atsižvelgiant į jų mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).
Norintys mokytis 3 klasėje, pasibaigus šiems mokslo metams (birželio mėn.), priėmimo komisijai turi pateikti:
- pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją (būtina turėti originalą);
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
- sveikatos pažymą;
- reiks birželio mėn. susidaryti individualų ugdymo planą (IUP). Apie IUP sudarymo principus daugiau galima sužinoti: http://senamiescio-g.lt/iup.

Antras etapas. Birželio mėnesį (kiekvienais metais konkretų laikotarpį nustato mokyklos administracija), pasibaigus mokslo metams, vyksta mokinių priėmimas į 1, 2, 3, 4 klases.

Norintieji mokytis 1 klasėje pateikia:
- prašymą su tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytu pritarimu;
- asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;.
- pagrindinio ugdymo programos (I dalies) pasiekimų pažymėjimą;
- sveikatos pažymą.

Norintieji mokytis 2 klasėje pateikia:
- prašymą su tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytu pritarimu;
- asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;
- mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį 9 klasių (1-os gimnazijos klasės) baigimą pagal pagrindinio ugdymo programą;
- sveikatos pažymą.

Norintieji mokytis 3 klasėje pateikia:
- prašymą (jei mokiniui dar nėra sukakę 17 metų, prašyme savo pritarimą patvirtina parašu bent vienas iš tėvų (globėjų));
- asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;.
- pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą;
- sveikatos pažymą.

Norintieji mokytis 4 klasėje pateikia:
- prašymą;
- asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;
- mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį 11 (3 gimnazijos) klasės baigimą pagal vidurinio ugdymo programą;
- sveikatos pažymą.