Ugdymas karjerai

2017 metų studentų bendrojo priėmimo į kolegines studijas sąlygos

 

2017 metų studentų bendrojo priėmimo į universitetines
pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas salygos

 

Dęl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo
 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiems į pirmosios
 pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas
studijųvietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas

2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Galimybės jaunimui, savanorystė

 

Individualaus ugdymo plano ir studijų sąsajos

 

Pagrindiniai dokumentai:
•    Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2012
•    Ugdymo karjerai programa

 

 

Mes dalyvaujame

 

Teisėtai Lietuvoje veikiančios aukštosios mokyklos 

 

Įsidarbinimo galimybių barometrai 2016 m.

 

Studijų sričių ir krypčių sąrašas

 

Patarimai mokiniams, planuojantiems ateitį

Kaip planuoti karjerą: idėjos ir patarimai

 

KLAUSIMYNAI: "Mokymosi stilius" ir "Kaip aš priimu informaciją"

Nauja mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema - MUKIS

 

Naudingos nuorodos:
www.smm.lt – Švietimo ir mokslo ministerija
www.aikos.smm.lt – atvira informavimo ir konsultavimo sistema
www.mukis.lt – moksleivių ugdymo karjerai informacinė sistema
www.euroguidance.lt – orientavimas karjerai Lietuvoje
www.mokslas.lt – apie mokslą ir studijas
www.kurstoti.lt – apie studijas
www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija Bendrajam priėmimui organizuoti

www.skvc.lt – studijų kokybės vertinimo centras
www.egzaminai.lt –  Nacionalinis egzaminų centras
www.ldb.lt/jaunimui - Lietuvos darbo biržos Jaunimo darbo centras

www.karjerosmokykla.europass.lt – Tavo karjeros mokykla
www.ploteus.eu -
mokymosi galimybių visoje Europoje portalas
www.balticstudent.eu - studijų galimybės užsienio šalių aukštosiose mokyklose

 

    Senamiesčio gimnazijos Karjeros centras įsteigtas Profesinio informavimo taško (PIT) pagrindu 307 kabinete. Trys kompiuteriai, prieiga prie interneto, sukaupta profesinio informavimo medžiaga  spaudiniuose, kompiuterinėse laikmenose sudaro sąlygas mokiniams, jų tėvams bei pedagogams gauti pageidaujamas paslaugas.

 

    Tikslas – teikti kokybiškas karjeros paslaugas gimnazijos bendruomenei, siekiant padėti mokiniams kryptingai ir motyvuotai rengtis tolesnei karjerai bei gyvenimui.

 

Uždaviniai 

 Ugdyti karjerai

      - tirti mokinių ir kitų vartotojų ugdymo karjerai paslaugų poreikį;

      - organizuoti profesinį veiklinimą - padėti aktyviai pažinti užimtumo
        sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes;

      - organizuoti seminarus, mokymus, renginius mokyklos bendruomenei.

Konsultuoti

      - teikti individualias konsultacijas (mokiniams, tėvams, mokytojams);

      - organizuoti grupinius užsiėmimus mokiniams, kurie padėtų geriau pažinti
        save, mokymosi ir tolesnių studijų, karjeros  galimybes.

 Informuoti

       - kaupti ir sisteminti aktualią medžiagą bei išteklius;

       - aprūpinti mokyklos pedagogus informacija ir kitais ištekliais, būtinais ugdymo
         karjerai paslaugoms teikti;

       - teikti informaciją – panaudoti informacijos sklaidai gimnazijos tinklapį, elektroninį
         dienyną.

 Apsilankę Karjeros centre galite:

       - rasti informacijos apie profesijas, mokymo įstaigas, stojimo sąlygas, situaciją darbo
         rinkoje;

       - sužinoti, kokie yra internetiniai informacijos šaltiniai, kaip jais naudotis;

       - atlikti testus, kurie padės įvertinti savo polinkius, sugebėjimus, asmenines savybes.

 

Karjeros specialistė dirba:

  I.  11.00-14.00

 II.  11.00-14.00

IV.  11.00-16.00

    Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su specialiste individualiai.
el.paštas: gbazileviciene@gmail.com
Facebook paskyra "Senamiesčio gimnazijos Karjeros centras"