Savivalda

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti:

 1. Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologai, socialiniai pedagogai, bibliotekininkai ir kiti ugdymo procese tiesiogiai dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai;
 2. Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius. Sekretorių renka mokytojų tarybos nariai;
 3. Mokytojų tarybos posėdžius kviečia direktorius ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Prireikus šaukiami neeiliniai posėdžiai;
 4. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami posėdžių dalyvių balsų dauguma.

 

Gimnazijos mokytojų tarybos funkcijos: 

 1. Aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo gimnazijoje klausimus, svarstyti
 2. Moksleivių ugdymo (si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 3. Priimti sprendimus dėl gimnazijos veiklos programos, aptarti profilinio ugdymo planus, bendrųjų programų įgyvendinimo ir valstybinių išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus ir kt.;
 4. Aptarti skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus, analizuoti mokinių krūvius, nepažangumo priežastis;
 5. Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir galimybes;
 6. Kartu su gimnazijos socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais ir psichologais aptarti mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, poilsio, mitybos, darbų saugos ir kt. klausimus;
 7. Rinkti mokytojus į gimnazijos tarybą, į gimnazijos pedagogų atestacijos komisiją.

 

Gimnazijos mokinių savivaldos institucijos: 

Gimnazijos mokinių savivaldos institucijos kuriamos pagal moksleivių poreikius, gimnazijos veiklos tradicijas demokratiniais rinkimų principais. Kuriamos gimnazijos lygmens, klasių lygmens moksleivių savivaldos institucijos. Gali būti gimnazistų prezidento institucija, gimnazistų taryba, gimnazistų komitetas, klasių komitetai ir pan.

 

Gimnazijos lygmens mokinių savivaldos institucijų funkcijos: 

 1. Atstovauti visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, išreikšti ir ginti jų interesus, teises;
 2. Koordinuoti visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti mokinių papildomą ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
 3. Priimti sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
 4. Tvirtinti mokinių žemesnių savivaldos institucijų nuostatus, kodeksus, įstatus ir pan.;
 5. Iinicijuoti susitarimus su gimnazijos administracija, su kitomis savivaldos institucijomis, su kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis;
 6. Inicijuoti mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą;
 7. Iinicijuoti mokinių laikraščių leidybos, vietinio radijo veiklą;
 8. Organizuoti rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevenciją.